Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Szczecin 22.05.2018Działalność Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej w kadencji 2014-2018 była prowadzona zgodnie z zapisami paragrafów 9 i 10 Rozdziału II pt. „Cele i środki działania” Statutu. Szczególnie działalność była ukierunkowana na:


• Współorganizowanie wybranych uroczystości w czasie Dni Morza,
• Współpracę z Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia,
• Opiekę nad Pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza...”
• Współpracę z innymi Stowarzyszeniami Morskimi,
• Propagowanie działalności marynistycznej poprzez prowadzenie prelekcji oraz udział w różnego rodzaju oficjalnych uroczystościach,
• Organizowanie spotkań członków klubu SKK ŻW.

Dni Morza
W toku szerokiej dyskusji nad formułą Dni Morza organizowanych rokrocznie przez Miasto Szczecin, Klub był inicjatorem „Listu otwartego do Prezydenta Miasta Szczecina”. List został podpisany przez działające na terenie Miasta stowarzyszenia morskie i złożony w imieniu Stowarzyszeń Morskich Miasta Szczecina. W efekcie w imieniu wszystkich Stowarzyszeń Morskich do współpracy z Miastem zostali delegowani kapitanowie żeglugi wielkiej Mirosław Folta i Jerzy Hajduk. Skutkiem podjętych działań były reaktywowane lub utrzymane uroczystości związane z tradycją morską, takie jak:


• Składanie kwiatów pod Pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza...”,
• Msza Święta w Katedrze,
• Koncert na Cmentarzu Centralnym „Tym, którzy nie powrócili z morza...”,
• Wypuszczenie gołębi,
• Spotkanie integracyjne Stowarzyszeń Morskich Miasta Szczecina.


Spotkania integracyjne Stowarzyszeń Morskich Miasta Szczecina są organizowane w pomieszczeniach Starej Rzeźni dzięki uprzejmości i dobrej współpracy z Panią Prezes Laurą Hołowacz, a dofinansowywane kwotą około 3000 PLN prze Urząd Miasta. W roku 2018 spotkanie takie odbędzie się w pomieszczeniu Mesy Kapitańskiej.


Bardzo dobra współpraca z kierownictwem Opery na Zamku w zakresie współorganizacji Koncertu „Tym, którzy nie powrócili z morza...” została zakłócona w roku 2017 zmianą terminu Dni Morza z czerwcowego na lipcowy związany z Tall Ships Races. Dyrekcja Opery na Zamku tłumaczyła się, że zmiana terminu na lipcowy powoduje kolizję z planami Opery i Koncert nie może się odbyć. Niestety w roku 2018 pomimo utrzymania przez Miasto terminu Dni Morza w czerwcu, dyrekcja Opery na Zamku bez uprzedzenia i zawiadomienia Koncert odwołała. W związku z powyższym Rada Klubu podjęła inicjatywę w postaci napisania listu protestacyjnego do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, podpisanego przez Stowarzyszenia Morskie Miasta Szczecina, gdzie domagamy się kontynuacji wieloletniej już tradycji związanej z Koncertem „Tym, którzy nie powrócili z morza...” jako wyróżnika Miasta Szczecina i Regionu. W efekcie podjętych przez nas działań - Koncert odbędzie się w dniu 10.06.2018 o godzinie 2200.

Stara Rzeźnia
W czasie kadencji otwarta została Stara Rzeźnia. Od samego początku zainicjowano dobrą współpracę z Panią Prezes Laurą Hołowacz. Współpraca zaowocowała otwarciem w pomieszczeniach Starej Rzeźni Mesy Kapitańskiej. Przekazano szereg eksponatów na wyposażenia pomieszczeń. Zorganizowano wyjazdowe spotkanie Klubu w Mesie Kapitańskiej. Szczególne działania we współpracy ze Starą Rzeźnią to:
• Uroczyste odsłonięcie Skweru Kapitanów (08.12.2015)
• Wystąpienie z Apelem o ochronę zabytków Łasztowni (marzec 2015)
• Uroczyste odsłonięcie w Mesie Kapitańskiej portretów Zasłużonych Kapitanów Żeglugi Wielkiej w osobach:
o Konstantego Matyjewicza-Maciejewicza
o Antoniego Ledóchowskiego
o Zbigniewa Szymańskiego
• Uroczyste odsłonięcie Tablic Zasłużonych Kapitanów na Skwerze Kapitanów (23.05.2017 – z inicjatywy i autorstwa kpt.ż.w. Włodzimierza Grycnera):
o Konstantego Matyjewicza-Maciejewicza
o Antoniego Ledóchowskiego
o Zbigniewa Szymańskiego
o Andrzeja Huzy
o Ludomira Mączki
o Kazimierza-Kuby Jaworskiego
• Uroczyste odsłonięcie Tablic Zasłużonych Kapitanów Żeglugi Wielkiej na Skwerze Kapitanów w osobach (11.11.2017 -z inicjatywy i autorstwa kpt.ż.w. Włodzimierza Grycnera):
o Danuty Kobylińskiej-Walas
o Elżbiety Trzeciak-Zawadzkiej
o Eugeniusza Daszkowskiego
o Józefa Gawłowicza
o Lecha Jasińskiego
o Aleksandra Walczaka
• Współudział w tworzeniu wystawy fotograficznej KAPITANOWIE (inicjatywa i zdjęcia Pan Andrzej Łazowski) 11.06.2016
• Uroczyste odsłonięcie KRATY PŻM (05.08.2017)
• Niepodległość na Maszt – współudział w projekcie (2017)
• Zorganizowanie wystawy malarskiej kpt.ż.w. Janusza Bocewicza (2015)

Komitet Opieki nad Pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza...”
• Coroczne kwesty w dniu 1 listopada
• Przygotowywanie i często organizacja szeregu uroczystości odbywających się pod Pomnikiem
• Bieżąca opieka nad Pomnikiem, drobne prace eksploatacyjne i konserwacyjne
• Dokonanie remontu Pomnika (2017)
• Wystąpienie do ITF oraz Ministerstwa w sprawie dofinansowania remontu Pomnika

Inne działania związane z tradycją morską
• Uroczyste odsłonięcie Kamienia PSM – 01.10.2016 (z inicjatywy i autorstwa kpt.ż.w. Włodzimierza Grycnera):
• Udział w uroczystościach związanych z inauguracją roku akademickiego Akademii Morskiej w Szczecinie w tym składanie kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza...” oraz tablicą upamiętniającą istnienie Państwowej Szkoły Morskiej na Alei Piastów
• Udział w uroczystościach pod pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza...” upamiętniających ważne rocznice i wydarzenia
• Udział na Cmentarzu Centralnym w uroczystościach poświęconych zatonięciu m/f Jan Heweliusz
• Liczne udziały w promowaniu tradycji morskich w szkołach Regionu Zachodniopomorskiego
• Udział w innych wydarzeniach morskich
• Wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o podpisanie umowy międzypaństwowej pomiędzy Polską i Japonią w zakresie uznawania certyfikatów marynarskich. Ministerstwo podjęło działania (2015)
• Wystąpiono z postulatem o powrót polskich statków pod polską banderę (Ogłoszono w mediach 2015)
• Opracowano „Memoriał Stowarzyszeń Morskich Miasta Szczecina” upamiętniającego 100-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej (2018)
• Wystąpiono i prowadzono kampanię na rzecz posadowienia Kamieni Pamięci Marynarzy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Ponadto w czasie kadencji 2014-2018:
• przyznano jeden dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej Honoris Causa Panu Maksymilianowi Dunst (2016)
• Przyznano odznaki „Kapitana Seniora” następującym osobom:
o Bogusław Fiuk
o Wojciech Klimaszewski
o Mirosław Folta
o Włodzimierz Grycner
o Jacek Jeżowski
• Wystąpiono do Izby Morskiej w Szczecinie z propozycją kandydatów na ławników
• Zorganizowano wyjazdowe spotkanie Klubu na zabytkowym statku Bembridge (2018)
• Uporządkowano sprawy finansowe Klubu składając zaległe zeznania podatkowe. Uzyskano NIP. Saldo na koniec 2017 roku wyniosło 3181 PLN.
• Podpisano umowę z Akademią Morską w Szczecinie na nieodpłatne korzystanie z pomieszczenia Mesy Kapitańskiej w Klubie Pod Masztami,
• Prowadzono aktualna stronę internetową Klubu,
• Spotkania Klubu odbywały się cyklicznie w każdy wtorek o godzinie 1700 z wyjątkiem dni wolnych i okresu wakacyjnego.

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Za Radę Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej


                                                                                                   Przewodniczący Rady kpt.ż.w. Jerzy Hajduk