Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

X Walne Zebranie Szczecińskiego Klubu Kapitanów ż.w.

 

W dniu 13 maja 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu, na którym dokonano wyboru nowej Rady Klubu.

Zebranie otworzył urzędujący przewodniczący kpt. ż.w. Wiktor Czapp – powitał przybyłych, zaproszonych gości oraz licznie zebranych kolegów kapitanów, członków Klubu.

 

W czasie trwania ostatniej kadencji odeszli od nas na wieczną wachtę koledzy kapitanowie:

Jan Koc, Jerzy Litwiński, Bogdan Jaskulski, Kazimierz Mirecki, Andrzej Huza, Juliusz Tyma, Waldemar Pawłowski, Stefan Raróg, Jerzy Kabaciński, Antoni Ratajczak, Roman Opiela, Leszek Tomasik.

Odeszli koledzy kapitanowie w Gdyni:

Władysław Rymarz, Zdzisław Chuchla, komendant żaglowca Daru Młodzieży Leszek Wiktorowicz, Marian Ostap.

Odszedł też Jan Bogacz zamieszkały w Rudniku nad Sanem.

W Londynie zmarł Bolesław Pogorzelski, długoletni przewodniczący Związku Kapitanów i Oficerów. Oczywiście przez ostatnie pięć lat odeszło wielu kapitanów morskich, których tu z imienia i nazwiska nie sposób wymienić. Wszystkich zmarłych kolegów w Szczecinie odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Smutny i bolesny to sposób wyrażania hołdu wobec kolegów, którzy od nas odeszli. Proszę oddajmy im hołd pamięci – chwila zadumy, skupienia i ciszy na stojąco – dziękuję.

 

Na obmurowaniu pomnika w ostatnich 5 latach przybyło osiem nowych tabliczek. Mocowanie dwóch tabliczek odbyło się szczególnie uroczyście z licznie zgromadzonymi rodzinami i przyjaciółmi zaginionych, a mianowicie:

- III oficer statku m/s BALTIC ACE Dariusz Brytoń – absolwent Szczecińskiej Akademii Morskiej z 2012 roku,

- Starszy oficer statku Polskiej Żeglugi Morskiej m/s ARMIA KRAJOWA – Leszek Kmieć.

Zawisła też nietypowa tabliczka ochmistrza Antoniego Chruściela, który zmarł na lądzie w Szczecinie ale jeszcze za życia uzyskał zgodę dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej, że skremowane jego prochy zostaną rozsypane na równiku. Ceremonii tej dokonał kapitan m/s SZCZECIN w dniu 02.10.2012 r. na długości geograficznej 045o 20,6’ W na Oceanie Atlantyckim.

W nr 150 z roku 2013 „NAUTOLOGIA” Polskiego Towarzystwa Nautologicznego ukazał się obszerny artykuł – historia naszego pomnika „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Autorem artykułu jest prof. historyk marynista Jan Kazimierz Sawicki.

Honorowe odznaki „KAPITAN SENIOR” wraz z certyfikatem wręczono dalszym 10 kolegom kapitanom w 2012 roku.

Odznaką uhonorowano kolegów kapitanów:

Józef Gawłowicz, Franciszek Miedziński, Adolf Onuszko, Gustaw Tijewski, Andrzej Łebiński, Zbigniew Sak, Kazimierz Jawor, Jan Motuk oraz w roku 2013 - Michał Sadłowski.

W pomieszczeniach klubowych odbywają się promocje, które my nazywamy „Wodowaniem”. Książki o tematyce morskiej napisane przez naszych członków i nie tylko.

Ostatnią książką, którą „wodowaliśmy” była książka p.t: „PILOT MORSKI” autora kpt. ż.w. Włodzimierza Grycnera, oraz książka p.t: „ZMIERCH ŻAGLI NA BAŁTYKU” autorstwa dr Wojciecha Lizaka.

W kadencji 2009 roku do 2014 wręczyliśmy pięć wyróżnień „Kapitanów Żeglugi Wielkiej Honoris Causa”. Otrzymały je osoby szczególnie zasłużone w krzewieniu morza a mianowicie:

- Redaktor Krystyna Pohl – dziennikarka zajmująca się sprawami morza

i gospodarki morskiej. Autorka kilku książek o tematyce stoczniowej,

biografii kapitanów oraz wybitnych żeglarzy. Tytuł przyznano w

2009 roku.

- Dr Elżbieta Marszałek – tytuł otrzymała 2.10.2010 roku

wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej,

organizatorka Flisu Odrzańskiego.

Żeglarka Marta Szilajtis – Obieglo  najmłodsza Polka, która na jachcie konstrukcji kpt. Armińskiego opłynęła samotnie kulę ziemską 2011 rok.

- Kajakarz Aleksander Doba na kajaku przepłynął Ocean Atlantycki

2012 rok

- Prawnik Przemysław Gomolec – prezes Stowarzyszenia Miłośników

Morza (pełni tę funkcję już 32 lata). Tytuł przyznano mu w 2013 roku.

21 marca 2013 roku przypadła trzydziesta rocznica działalności Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza w Gdyni.

W imieniu naszego Klubu wystosowałem pismo do Zarządu Głównego tego Towarzystwa oraz do armatora żaglowca Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Pozwolę sobie przytoczyć fragmenty tego pisma.

„Dziękujemy za inspirowanie różnych form działalności na pokładzie Daru Pomorza.

Życzymy Towarzystwu dużo sił twórczych, dalszych widocznych sukcesów dla dobra Polski morskiej.

Większość członków Klubu Kapitanów ż.w. Dar Pomorza wykołysał i przygotował do zawodu marynarskiego. Wszyscy mamy wielki sentyment do tego żaglowca oraz pragniemy aby ten morski klejnot był zachowany dla przyszłych pokoleń Polaków.

Dziękujemy też za pamiątkowe medale, które zostały wybite z okazji tej rocznicy. Medale wręczyliśmy znaczącym instytucjom o profilu morskim oraz szkołom noszącym imię Ludzi Morza na terenie Szczecina.

Już od dwóch lat uczestniczę w pracach nad utworzeniem Alei Kapitanów i Starszych Oficerów Mechaników, która ma powstać między budynkiem Akademii Morskiej a ul. Małopolską. Rekomendujemy, aby kandydatem do pierwszej tablicy pamiątkowej był założyciel naszego Klubu – kpt. ż.w. Andrzej Huza.

Roztaczamy daleko idącą opiekę patronacką nad szkołami, którym patronują Ludzie Morza:

- Szkoła Podstawowa im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza,

- Szkoła Podstawowa im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego oraz

- Szkoła Podstawowa im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie.

Uczestniczymy w uroczystościach ww. szkół w święcie patrona oraz pasowania pierwszoklasistów na marynarzy.

Utrzymujemy ścisły kontakt z Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie mieszczący się przy ul. Hożej (dawniejsza Szkoła Budowy Okrętów).

Uczniowie tej szkoły umundurowani wspierają nas przy listopadowej kweście na Cmentarzu Centralnym.

Od dwóch lat zasiadam w jury w Szkole Sportowej na ul. Rydla na prawobrzeżu w konkursie krasomówczym „Opowieści Morskie”.

Uczestniczymy też w innych szkołach realizujących program Edukacji Morskiej na terenie miasta Szczecina.

Utrzymujemy kontakt ze Szkołami im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Rewalu, Kołobrzegu, w Stepnicy oraz z Ośrodkiem Wychowawczym w Policach.

Od 2008 roku razem ze Związkiem Zawodowym Kapitanów i Oficerów oraz Stowarzyszeniem Oficerów Starszych Mechaników Morskich organizujemy każdego 6 grudnia „Mikołajki Morskie”.

W 2013 roku impreza ta odbyła się po raz szósty.

W trakcie tej zabawy wręczamy kompasy trzem osobom wyłonionym przez Kapitułę zasłużonym w propagowaniu morza. Jeden kompas otrzymuje nawigator, jeden mechanik oraz jeden pracownik lądowy za wybitne zasługi na rzecz zagadnień morza.

W 2012 roku super kompas otrzymał kpt. ż.w. Janusz Markiewicz za całokształt działalności na rzecz morza.

W roku 2013 „Złoty kompas” otrzymali:

- kpt. ż.w. Włodzimierz Grycner – komodor Flisu Odrzańskiego,

- oficer mechanik Jerzy Orzechowski – długoletni dyrektor techniczny

armatorów: Polskiej Żeglugi Morskiej i Euroafrica Linie Żeglugowe,

oraz Witold Szadokierski prezes Związku Motorowodnego i Narciarstwa

Wodnego, oraz długoletni sekretarz Komitetu Opieki nad pomnikiem

poświęconym „Tym, którzy nie powrócili z morza”.

W trakcie tej imprezy urządzamy też licytację różnych fantów morskich, książek, obrazów. Wylicytowane pieniądze przeznaczane są w całości na rzecz utrzymania pomnika na Cmentarzu Centralnym.

W tym miejscu składam serdeczne podziękowania pani Bronisławie Kaczor – szczecińskiej artystce malarce, która co roku przekazuje dwa przez siebie namalowane obrazy na licytacje.

Wielkie podziękowania kieruję też do pana mgr Czesława Kramarza długoletniego pracownika Polskiej Żeglugi Morskiej, który tę licytację prowadzi a robi to sprawnie i profesjonalnie.

Kontynuując obrady na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie kolegę kpt. ż.w. Krzysztofa Pleskacza, na sekretarza zebrania kolegę Witolda Szadokierskiego.

Kolejnym punktem Zebrania były sprawozdania z działalności za ubiegłą kadencję.

- przewodniczącego Klubu Kapitanów kpt.ż.w. Wiktora Czapp

- przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kpt. ż.w. mgr Jana Prűffera

- oraz sprawozdanie Komitetu Opieki nad pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza”, które złożył kol. Witold Szadokierski.

Po dyskusji nad sprawozdaniami na wniosek Komisji Rewizyjnej głosowano nad udzieleniem absolutorium Radzie Klubu minionej kadencji, którego zebranie udzieliło.

Na wniosek Rady Klubu w myśl statutu § 12 p. A oraz § 17 p. G nadano tytuł Honorowego Przewodniczącego Szczecińskiego Klubu Kapitanów ż.w. kol. Wiktorowi Czapp.

W wyniku głosowania wybrano nową Radę Klubu w składzie 7 osób, która ukonstytuowała się:

- przewodniczącym został dr inż. kpt. ż.w. prof. nadzw. Akademii Morskiej

w Szczecinie Jerzy Hajduk, obecnie piastujący funkcję Dziekana Wydziału

Nawigacyjnego tej uczelni,

- wiceprzewodniczącymi zostali:

prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Walczak oraz

inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Grycner

- sekretarzem został kpt. ż.w. Lech Katkowski

-  skarbnikiem kpt. ż.w. Andrzej Łebiński

- członkami zostali: kpt. ż.w. Mirosław Folta i kpt. ż.w. Wiktor Czapp.

Do Komisji Rewizyjnej powołano:

- przewodniczący Bogusław Fiuk kpt. ż.w.,

- członkowie:  Franciszek Miedziński kpt. ż.w., Krzysztof Pleskacz dr kpt. ż.w.

Do Komitetu opieki nad pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza” powołano na przewodniczącego kpt. ż.w. Wiktora Czapp, na wiceprzewodniczącego kol. Witolda Szadokierskiego oraz dr Elżbietę Marszałek. Członkami Komitetu zostali kpt. ż.w. Stefan Lewandowski oraz Starszy Oficer Mechanik Zdzisław Serafin.

Nowo wybrany przewodniczący Jerzy Hajduk podziękował za wybór i zapewnił zebranych, że zrobi wszystko aby utrzymać prestiż naszej organizacji i postara się przyciągnąć młodych kapitanów do działalności w Klubie.

Rada Klubu wystosowała na piśmie wyrazy uznania i podziękowania za 9 lat prowadzenia Szczecińskiego Klubu Kapitanów ż.w. dla ustępującego przewodniczącego kpt. ż.w. Wiktora Czapp.

Dnia 16 maja 2014 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie obchodzono doroczne święto szkoły. Na uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni nastąpiło oficjalne przekazanie funkcji oraz symboliczne przekazanie klucza od pokoju kapitańskiego przez kpt. ż.w. Wiktora Czapp dr kpt. ż.w. Jerzemu Hajdukowi.

W dniu 21 maja 2014 r. nadeszło też pismo z Polskiej Żeglugi Morskiej, w którym Dyrektor Naczelny Paweł Szynkaruk w imieniu własnym oraz pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej, serdecznie dziękuje za dotychczasową owocną współpracę z Klubem Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Szczecinie.

Na tym zebranie zakończono a jednocześnie rozpoczęła się XI kadencja działalności Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

Rozpoczynającej swoją działalność Radzie Klubu życzymy dużo sił twórczych dla Polski Morskiej.

                                                                  Wiktor Czapp kpt.ż.w.

 

Szczecin, 18 maja 2014 r